ZAKUP CIĄGNIKA

Do pobrania:

Załącznik nr 4- Umowa wzór_ciągnik rolniczy(1)

Załącznik nr 3-Osw Wykonawcy_art 24 ust 1 pkt 23_ Pzp-grupa kapitalowa

Załącznik 2 Załącznik nr 3a-Oświadczenie art 25 a ust 1-ZP_23

Załacznik nr 1- Formularz Oferty- Ciągnik rolniczy

SIWZ-dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 659692-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla IHAR -PIB- Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach.

 

 

SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH:

Do pobrania:

III Ogłoszenie – Sprzedaż maszyn rolniczych ZD Grodkowice

POSTĘPOWANIE W TRYBIE:

 

Przetargu publicznego pisemnego pn:

 

SPRZEDAŻ W IHAR-PIB ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE

 

1. Kultywatora Quadro 400

 

Postępowanie prowadzi się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443, z późn. zm.)                

Postępowanie prowadzi się w  języku polskim i Sprzedający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, i oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Miejsce ogłoszenia przetargu:

 

1. Strona internetowa Zamawiającego –zakładka sprzedaż – www.zdgrodkowice.pl

2. Miejsce publiczne dostępne w siedzibie Zamawiającego – Biuro Administracji , tablica ogłoszeń

Sprzedający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Sprzedającego.

 

Grodkowice, 05.12.2018 r.

Sporządził: Małgorzata Węgrzyn                                                                                                                            

 

Akceptuję:  Dyrektor Zakładu

Agnieszka Rachwalska

 

                                                                               

 

OGŁOSZENIE O PRZETAGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH  W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM – ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE.

NAZWA ORAZ ADRES SPRZEDAJĄCEGO:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy –

Zakład Doświadczalny Grodkowice

Grodkowice,  32-015 Kłaj

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg publiczny pisemny

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY :

1. Kultywator Quadro 400

     nr fabryczny 209045

     rok budowy 2009 r.

CENA WYWOŁAWCZA   44 000,00 zł netto

słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100

OFEROWANE CENY NIE POWINNY BYĆ NIŻSZE OD CEN WYWOŁAWCZYCH.

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr